Kế hoạch công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2022

Đăng lúc: 08:11:34 06/01/2022 (GMT+7)

ĐẢNG BỘ TP THANH HÓA
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
*
Số 01 - KH/ĐUNTr
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

 Tp. Thanh Hóa, ngày 03 tháng 01 năm 2022
 
KẾ HOẠCH
công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2022
 

Căn cứ Hướng dẫn số Số: 30 - HD/BTGTW ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022.
Căn cứ Hướng dẫn số 16-HD/BTG ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Thanh Hóa về Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong Quý I/2022; các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022
Căn cứ Công văn số 06 – PA/TBTT ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Tiểu ban Thông tin-Tuyên truyền BCD phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Thanh Hóa về phương án công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa.
Đảng ủy Trường THPT Nguyễn Trãi xây dựng kế hoạch công tác Tuyên truyền  6 tháng đầu năm 2022 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. MỤC ĐÍCH
- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, thành phố trong quý I/2022 nhằm giáo dục cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường về truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương, đất nước, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam nói chung  và của Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nói riêng; khẳng định những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong cán bộ, giáo

viên và học sinh nhà trường; cổ vũ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, thực hiện vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; Nêu cao tinh thần tự giác, cảnh giác, tự bảo vệ mình trước nguy cơ dịch bệnh, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, chủ động, tự giác khai báo y tế.
2. YÊU CẦU
- Nội dung tuyên truyền phải bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, BCĐ phòng, chống dịch Thành phố Thanh Hóa và các văn bản của Sở GD&ĐT Thanh Hóa.
- Hình thức tuyên truyền linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với đối tượng tuyên truyền là cán bộ, giáo viên và học sinh bậc THPT.
II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM
1. Phát thanh: Phát thanh trước và giữa giờ các buổi học chính khóa.
2. Băng rôn, khẩu hiệu: Trước cổng trường và trong sân trường.
3. Bài viết: Trên fanpage/website
4. Sinh hoạt lớp/chi đoàn và lồng ghép trong giờ học các bộ môn có thế mạnh.
III. KẾ HOẠCH THỜI GIAN, PHÂN CÔNG:
TT
Nội dung tuyên truyền
Hình thức tuyên truyền
Thời gian
Thực hiện
Ghi chú
1
Phòng, chống dịch
Băng rôn
Từ 3/1/202
Đ/c Hoàng
Khẩu hiệu số 4, 7
2
Kỷ niệm 72 năm Ngày học sinh- sinh viên Việt Nam
Bài viết trên fanpage
9/1/2022
Đ/c Hoàng
 
Phát thanh
Từ 7/1 đến 8/1/2022
Đoàn trường
 
3
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Băng rôn
Từ 15/1 đến 3/2/2022
Đ/c Hoàng
 
Phát thanh
 
Đoàn trường
 
Bài viết trên fanpage
3/2/2022
Đ/c Hoàng
 
Sinh hoạt chuyên đề Thanh niên với Đảng
Thứ 7 ngày 22/1/2022
Đoàn trường, các chi đoàn
 
4
Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa
Phát thanh
Từ 15/2 đến 20/2/2022
Đoàn trường
 
Bài viết trên fanpage
20/2/2022
Đ/c Hoàng
 
5
Kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Bài viết trên fanpage
27/2/2022
Đ/c Hoàng
 
Phát thanh
Từ 21/2 đến 27/2
Đoàn trường
Phòng, chống dịch bệnh
Ca khúc ca ngợi các chiến sĩ áo trắng
6
Tháng Thanh niên 2022
Băng rôn
1/3/2022
Đ/c Hoàng
 
Phát thanh
Từ 1/3 đến 26/3
Đoàn trường
Nội dung theo kế hoạch của Đoàn trường và hướng dẫn của Thành Đoàn
7
Giỗ Tổ Hùng Vương
Phát thanh
Từ 1/4/2022 đến hết ngày 10/4/2022
Đoàn trường
 
Bài viết trên fanpage
10/4/2022
Đ/c Hoàng
 
8
Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước
Băng rôn
Từ 11/4/2022 đến hết ngày 1/5/2022
Đ/c Hoàng
 
Treo cờ Tổ Quốc cổng trường và khuôn viên
 
Các tập thể lớp 10
Trước phòng học tầng 2
Phát thanh
Từ 15/4 đến 29/4
Đoàn trường
Ca khúc truyền thống
Bài viết trên fanpage
30/4/2022
Đ/c Hoàng
 
9
Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ
Phát thanh
Từ 1/5 đến 7/5/2022
Đoàn trường
Ca khúc truyền thống về Điện Biên Phủ
Bài viết trên fanpage
7/5/2022
Đ/c Hoàng
 
10
Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phát thanh
Từ 8/5 đến 19/5/2022
Đoàn trường
Ca khúc về Bác
Băng rôn
Từ 8/5 đến 19/5/2022
Đ/c Hoàng
 
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của đảng ủy:
Đảng ủy căn cứ hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế của đơn vị, lập kế hoạch và triển khai đến từng đảng viên ở các chi bộ trực thuộc.
2. Trách nhiệm của các chi bộ:
Các chi bộ căn cứ kế hoạch, xây dựng nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.
3. Trách nhiệm của đảng ủy viên phụ trách tuyên truyền:
 Đảng ủy viên được phân công làm công tác tuyên truyền chịu trách nhiệm phối hợp với Đảng ủy viên phụ trách tổ chức Đoàn thể, các Chi bộ trực thuộc thực hiện công việc cụ thể theo kế hoạch đã đề ra và báo cáo đảng ủy vào các phiên họp định kỳ hàng tháng; báo cáo sơ kết công tác tuyên truyền Quý I/2022, đánh giá, rút kinh nghiệm tại phiên họp thứ nhất, quý II/2022.
4. Trách nhiệm của Đảng viên phụ trách công tác tuyên truyền của Nhà trường.
Ban giám hiệu phụ trách công tác tuyên truyền: Căn cứ vào nội dung kế hoạch tuyên truyền của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, để triển khai bằng các hình thức phù hợp tới toàn thể học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trong toàn trường.
5. Trách nhiệm của Đoàn trường:
 Đoàn trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi đoàn, UB Hội LHTN thực hiện đúng nội dung, yêu cầu của kế hoạch và các nội dung tuyên truyền khác theo hướng dẫn của Thành Đoàn/.
Nơi nhận:
- Các chi bộ trực thuộc (thực hiện)
- Đoàn trường (thực hiện)
- Lưu VP
T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ
( đã ký)
 
 
Nguyễn Anh Thế
    

Ý kiến thăm dò

Các Bạn Hài Lòng Về Website ?